De Mozilla Foundation wurket om derfoar te soargjen dat it ynternet in publike helpboarne bliuwt, iepen en tagonklik foar elkenien.

Mear oer ús wurk

Us oandachtsgebieden

01_empower-action-icon.jpg

Boargers mobilisearje

Kwestjes as privacy, betroubere AI en digitale rjochten hawwe ynfloed op alle ynternetbrûkers. Mozilla helpt se oer te setten en betsjuttingsfolle feroaring mooglik te meitsjen.

02_connect-leaders.jpg

Lieders ferbine

Wy stypje aktivisten en opinymakkers, dy't de takomst fan ús online libben foarmjouwe.

03_investigate-research.jpg

De aginda foarmjaan

Wy publisearje opensource-ûndersyk en organisearje wrâldwide gearkomsten om ideeën as betroubere AI goeguod te meitsjen.

Fan alle groepen wêrmei't wy regelmjittich wurkje, hawwe der mar in pear de ympakt hân dy't ús gearwurkingen mei Mozilla troch de jierren hinne hân hawwe… it is absolút in ideale gearwurking.

Jenny Toomey

Ford Foundation

Partner wurde

Help it wurk fan Mozilla foar in sûn ynternet en betroubere AI te finansierjen, foarm te jaan en út te wreidzjen.

Litte wy gearwurkje